Naszym Klientom oferujemy usługi z zakresu:

Prawa rodzinnego

w szczególności dotyczące majątkowych stosunków małżeńskich, rozwodów, separacji, podziału majątku po ustaniu małżeństwa lub zakończeniu związku partnerskiego, władzy rodzicielskiej i sprawowania opieki nad dziećmi, alimentów, ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa i ojcostwa, postępowań o ubezwłasnowolnienie

Prawa leśnego

w szczególności dotyczące sporządzania opinii prawnych, reprezentacji w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami, kompleksowego doradztwa z zakresu prawa leśnego w związku z prowadzeniem różnorodnych inwestycji, kompleksowego doradztwa z zakresu ochrony środowiska w związku z prowadzeniem różnorodnych inwestycji, uzyskiwania pozwoleń na zmianę przeznaczenia gruntów

Prawa gospodarczego

w szczególności dotyczące reprezentacji w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, reprezentacji w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, w tym również przed organami skarbowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, reprezentacji w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami arbitrażowymi, w postępowaniach mediacyjnych i przedprocesowych negocjacjach ugodowych, reprezentacji w postępowaniach egzekucyjnych, przygotowywania umów handlowych, pomocy prawnej podczas tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, bieżącej obsługi korporacyjnej, obsługi prawnej organów spółek kapitałowych, likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, reprezentacji wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, reprezentacji spółek w postępowaniach rejestrowych, reprezentacji wierzycieli i dłużników przy składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, doradztwa i reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach naprawczych, reprezentacji wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych, reprezentacji przed sądami w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych, reprezentacji członków zarządów spółek handlowych w związku z dochodzeniem niewyegzekwowanych należności spółki

Prawa odszkodowań

w szczególności dotyczące dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia i renty od ubezpieczycieli na etapie sądowym i przedsądowym, pomocy przy odmowie wypłaty odszkodowań, reprezentacji podczas dochodzenia roszczeń związanych z błędami medycznymi

Prawa zamówień publicznych

w szczególności dotyczące przygotowywania i projektowania zamówień udzielanych w trybie zamówień publicznych, weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień publicznych, uczestnictwa w procesie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wniosków/ofert oraz oceny i badania wniosków/ofert, doradztwa w zakresie procesu udzielania zamówień publicznych oraz kontroli udzielonego zamówienia, wsparcia na etapie przygotowywania i składania wniosków/ofert, doradztwa w trakcie procedury związanej z oceną legalności zamówienia oraz decyzji o udzieleniu zamówienia, reprezentacji przedsiębiorców przed organami kontrolnymi w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udziału w postępowaniach odwoławczych/skargowych dotyczących zamówień publicznych, reprezentacji w postępowaniach cywilnych związanych z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego

Pomocy prawnej dla tzw. "frankowiczów"

Zespół Kancelarii specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz „frankowiczów”, tj. osób fizycznych, które zaciągnęły kredyt denominowany lub indeksowany do waluty obcej. Dotychczasowa praktyka Zespołu Kancelarii pozwoliła na zgromadzenie wiedzy niezbędnej w skutecznym dochodzeniu roszczeń w tzw. sprawach frankowych. Warto zauważyć, że sprawa frankowa każdego klienta jest inna pod względem prawnym i dlatego powinna być traktowana w sposób indywidualny. Kancelaria zapewnia świadczenie usług ściśle dopasowanych do sytuacji prawnej danego Klienta, albowiem pomimo skomplikowanej materii w każdej sprawie można uzyskać konkretną korzyść dla Klienta

Prawa cywilnego

Prawa administracyjnego

w szczególności dotyczące reprezentacji w postępowaniach administracyjnym, w tym również przed organami skarbowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, pomocy przy uzyskiwaniu koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

w szczególności dotyczące doradztwa przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, przygotowywania regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostałych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, przygotowywania umów o pracę, umów dla członków zarządu i kadry kierowniczej oraz umów o zakazie konkurencji, przygotowywania procedur związanych ze stosowaniem kar porządkowych oraz odpowiedzialnością materialną pracowników, analizy zagadnień prawa pracy przy transakcjach łączenia, nabywania lub podziału przedsiębiorstw i ich części, rozwiązywania sporów pracowniczych, w tym reprezentacji przed sądami pracy, mobbingu

Prawa ochrony danych osobowych

Prawa nieruchomości

w szczególności dotyczące pomocy przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości, pomoc przy nabywaniu nieruchomości w drodze zasiedzenia, uzyskiwania decyzji w postępowaniach administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami i prawa budowlanego, reprezentacji przed Sądami Wieczystoksięgowymi, przygotowania umów najmu, dzierżawy i ich rozwiązywania